Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoongevens betreffende de producten en diensten van Aranere BVBA, Research Campus 18, 3500 HASSELT, België en ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer BE0654.974.286. Aranere BVBA respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van de websites, producten en diensten van Aranere BVBA, verklaart u zich akkoord met deze Privacy Policy. Aranere BVBA is niet verantwoordelijk voor de Privacy Policy van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Aranere BVBA.

Aranere BVBA behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacy Policy aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke policies door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacy Policy werden het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.

1.    Algemeen

1.1. Aranere BVBA leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Aranere BVBA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. AGV/GDPR vanaf 25 mei 2018 in voege.

2.    Persoonsgegevens

2.1. Aranere BVBA verkrijgt persoonsgevens op diverse manieren:

 • Categorie 1: IP-adres, surfgedrag;
 • Categorie 2: bij inschrijving op de nieuwsbrief: e-mailadres;
 • Categorie 3: via cookies: zie Cookie Policy;
 • Categorie 4: gegevens ontvangen via contactformulieren, via e-mail, telefonisch of via briefwisseling, of tijdens een persoonlijk gesprek.

2.2. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Cookie Policy.

3.    Doeleinden van de verwerking

Aranere BVBA gebruikt de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Categorie 1: Door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseert en verbetert Aranere BVBA de website en de dienstverlening.
 • Categorie 2: Door het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties met voorafgaande de expliciete toestemming van de ontvanger.
 • Categorie 3: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
 • Categorie 4: Gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie aan Aranere BVBA bezorgd werden.

Bezoekers worden niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, maar hierdoor kan de werking van bepaalde diensten onmogelijk worden.

De toestemming voor het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, aanwezig in ieder promotioneel e-mailbericht of onderaan de footer van de website van Aranere BVBA.

3.3. Doorgifte aan derden:

Aranere BVBA behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

Aranere BVBA zal genoodzaakt zijn bepaalde persoonsgegevens te onthullen, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

4.    Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Aranere BVBA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Aranere BVBA en de bezoeker en/of de klant. Aranere BVBA hanteert standaard volgende termijnen:

 • Klantgegevens: 10 jaar
 • E-maillijst: 4 jaar
 • Lead of algemene gegevens: 2 jaar

 

5.    Rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden Aranere BVBA gebruik maakt van hun persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Aranere BVBA. Bezoekers en/of klanten kunnen Aranere BVBA steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Uitoefening van rechten:

Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Aranere BVBA, hetzij per e-mail naar privacy@aranere.be, per post naar Aranere BVBA, Research Campus 18, 3500 HASSELT, België.

5.4. Recht om klacht in te dienen:

Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Aranere BVBA maakt gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Aranere BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Toegang door derden

7.1. Om persoonsgegevens van bezoekers en/of klanten te kunnen verwerken, verleent Aranere BVBA toegang tot persoonsgegevens aan werknemers.

7.2. Aranere BVBA garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.